VEDTÆGTER

 

Foreningen af Private Uddannelsesudbydere i Danmark F.M.B.A. (FPU)

 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Organisationens navn er Foreningen af Private Uddannelsesudbydere i Danmark, (FPU). Organisationens hjemsted er Storkøbenhavn.

 

§ 2 FORMÅL
Foreningen er stiftet den 5. september 2013.

Foreningen af Private Uddannelsesudbydere i Danmark M.B.A. (FPU) - har til formål:

 

Overordnet formål:

 

 1. At fremme privates ret og muligheder for at udbyde offentlige uddannelser.
   

 2. At arbejde for at skabe bedst mulige rammer og vilkår for de private udbydere af offentlige uddannelser og kursustilbud.
   

 3. At varetage medlemmernes interesser gennem uddannelsespolitiske initiativer, herunder tilvejebringelse af juridiske og økonomiske forhold, som på bedste måde kan understøtte medlemmerne samt deres mulighed for forsat at udbyde offentlige uddannelser og kursustilbud.
   

 4. At sikre at foreningens medlemmer får ”Early Warning” om og reel indflydelse på politiske og administrative beslutninger og ændringer i rammer, regler og økonomiske forhold, der påvirker foreningens medlemmers erhverv.
   

 5. At arbejde for at fremme offentlige uddannelses- og kursustilbud med fokus på kvalitet og udvikling heraf, både for den enkelte borger og arbejdsmarkedet generelt.
   

 6. At øge den generelle viden i samfundet om de private udbyderes styrke på uddannelsesområdet.

 

 

§ 3 MEDLEMSKAB, OPTAGELSE OG UDMELDELSE.

Stk. 1. Følgende kan optages som medlem af foreningen: Dansk registreret selskaber, enkeltmandsvirksomheder eller erhvervsdrivende fonde som udbyder eller ønsker at udbyde offentlige uddannelser.

Offentlige uddannelser er uddannelser, som er offentligt finansieret eller støttet og som har baggrund i en offentlig uddannelsesbekendtgørelse.

Ansøgning om optagelse og indmeldelse sker skriftligt til Foreningen af Private uddannelsesudbydere i Danmark, (FPU). Nye medlemsinstitutioner betaler ved indmeldelsen et indmeldingsgebyr på kr. 25.000,00.

Derudover betaler hvert medlem af foreningen et årligt kontingent.

Kontingentet beregnes med udgangspunkt i hvert enkelt medlems andel/antal af afsluttede årselever pr. 31. december - det foregående år, og udgør kr. 300,00 pr. årselev. Dog minimum kr. 5000 pr. medlem. pr. år.

Kontingentåret er 1/7- til 30/6. Kontingentet er baseret på foregående års årselever.

I stiftelsesåret 2013 betaler medlemmerne alene indmeldingsgebyret på kr. 25.000. I første kontingent år (1/1 – 30/6 2014) betales kontingent svarende til halvdelen af årselevantallet for 2012 gange kr. 300,-.

Kontingent for medlemmer, som er godkendte offentlige uddannelsesudbydere, men som ikke falder ind i rammen omkring årselevbegrebet, fastsætter bestyrelsen en omregningsramme for kontingentet.

Medlemmer af foreningen, som ikke er godkendte til at udbyde offentlige uddannelser i Danmark, betaler et årligt kontingent på niveau med indmeldingsgebyret. Disse medlemmer betaler ikke indmeldingsgebyret før de er godkendt som offentlige uddannelsesudbyder.

Nye medlemmer er fritaget for kontingent frem til næste halvårlige betaling.

 

Stk. 2. Udmeldelse af Foreningen af Private Uddannelsesudbydere i Danmark, (FPU) skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 års varsel til foreningens regnskabsårs udløb. Indmeldelsesgebyret kan ikke refunderes.

I opsigelsesåret betales samme kontingent som året før.

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet modarbejder foreningens formål eller på anden måde skader dens interesser eller omdømme. Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem, såfremt medlemmet ikke overholder foreningens etiske retningslinjer. Ved eksklusion tilbagebetales indmeldingsgebyr og årets kontingent ikke. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på den følgende generalforsamling. Dette ønske har ikke opsættende virkning.

 

§ 4 GENERALFORSAMLING

Foreningens medlemmer indkaldes hvert år senest i udgangen af marts til ordinær generalforsamling, som finder sted anden onsdag i maj måned.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, bortset fra retlige spørgsmål vedrørende generalforsamlingen. Disse afgøres af generalforsamlingens dirigent.

Medlemmerne af foreningen har ved generalforsamlingen ret til at lade sig repræsentere med flere personer. Ved afstemninger kan den enkelte medlemsvirksomhed dog kun afgive én stemme.

 

§ 4a Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske ved brev og e-mail til hver medlemsvirksomhed. Mødetidspunkt og mødested fastsættes af bestyrelsen og meddeles foreningens medlemmer senest 2 måneder forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag til generalforsamlingens dagsordenspunkter samt forslag til valg af repræsentanter til bestyrelsen skal være foreningen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

 

§ 4b Dagsorden for ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag, herunder fra foreningens bestyrelse

5. Budget for det kommende regnskabsår

6. Kontingent for det kommende kontingent år

7. Valg af formandskab, bestyrelse og suppleanter

8. Valg af ekstern revisor

9. Eventuelt

Endelig dagsorden og indkomne forslag skal afsendes fra foreningens sekretariat pr. brev eller e-mail til foreningens medlemmer senest 14 hverdage forud for generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 4c Beslutninger på generalforsamlingen

Kun medlemmer som er godkendte udbydere af offentlige uddannelser er stemmeberettiget. Beslutninger, herunder valg til tillidsposter, foretages ved almindeligt flertal. Beslutning om vedtægtsændringer og foreningens opløsning er vedtaget, hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

§ 4d Valg til formandskab, bestyrelsen m.v.

Bestyrelsen består af 5 medlemsvirksomheder, hvoraf tre medlemsvirksomheder udgør formandskabet. Udover de fem medlemmer til bestyrelsen vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. Formandskabet er på valg i ulige år og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i lige år.

Formandskabet vælger selv hvem der repræsenterer formandskabet.

Valgbar til bestyrelsen er virksomheder, som er medlem af foreningen og godkendt til at udbyde offentlige uddannelser.

 

§ 4e Opstillinger

Opstillingsret af kandidater til bestyrelsesvalg har de enkelte medlemmer af foreningen.

Opstilling af kandidater til bestyrelsen skal ske ved brev eller e-mail.

Ved opstilling skal kandidatens tilhørsforhold oplyses. Tvivlsspørgsmål om kandidaternes tilhørsforhold afgøres af generalforsamlingens dirigent.

 

§ 4f Valgt som bestyrelsesmedlem

Som valgt til bestyrelsesmedlem er de kandidater, der har fået det højeste antal stemmer.

Ved stemmelighed foretages der omvalg mellem disse kandidater.

Hvis omvalget ikke resulterer i at en kandidat har flest stemmer, foretages lodtrækning.

 

§ 4g Valgt som suppleant

Den kandidat, som har højst stemmetal uden at blive valgt, er valgt som suppleant til bestyrelsen.

 

§ 4h Valg af ekstern revisor

Ekstern revisor vælges på generalforsamlingen. Valgperioden er 1 år.

Bestyrelsen indstiller ekstern register revisor til valg.

 

§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 40 procent af foreningens medlemmer ved brev eller e-mail til bestyrelsen indsender en anmodning derom med indstilling til beslutning på generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal tillige afholdes, hvis foreningens bestyrelse træffer beslutning herom.

Bestyrelsen foranlediger ekstraordinær generalforsamling afholdt hurtigst muligt, dog skal indkaldelse ske med et varsel på mindst 3 uger ved brev og e-mail til hvert enkelt medlem af foreningen.

 

§ 6 FORMANDSKAB, BESTYRELSE MV.

Formandskabet består af 3 medlemmer fra foreningen jf. § 4d.

Formandskabet leder bestyrelsen og vælger selv den person, der repræsenterer formandskabet.

Eventuel udtræden af formandskabet følger bestemmelserne for bestyrelsesmedlemmer i øvrigt jf. § 7.

De øvrige medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter til denne vælges herefter – ligeledes jf. § 4d.

 

§ 7 BESTYRELSEN

Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen ledes i overensstemmelse med de beslutninger, som fastlægges af generalforsamlingen og i overensstemmelse med foreningens målsætning.

Bestyrelsen kan - med undtagelse af vedtægtsændringer - i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf træffe beslutninger om ethvert spørgsmål med bindende virkning for foreningen.

 

§ 7a Bestyrelsens arbejde

Inden en måned efter generalforsamlingen samles bestyrelsen for at konstituere sig og fastsætte en forretningsorden, som fremsendes til medlemmerne.

Forretningsordenen indeholder bestemmelser om bestyrelsens arbejde og om foreningens etiske retningslinjer.

 

§ 7b Bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer og to fra formandsskabet er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

 

§ 7c Udtræden af bestyrelsen

Hvis et bestyrelsesmedlem, herunder formandskabet i deres valgperiode, ikke længere kan repræsentere foreningen, udskiftes denne person med en anden repræsentant for den pågældende virksomhed.

 

§ 7d Andre deltagere i bestyrelsens møder

Bestyrelsen kan anmode foreninger og institutioner om at udpege en eller flere repræsentanter til at deltage uden stemmeret i bestyrelsens møder.

 

§ 8 ADMINISTRATION

Foreningens daglige drift varetages så vidt muligt af et sekretariat med lønnet medarbejdere.

 

§ 9 ØKONOMISKE HÆFTELSER

Det er alene foreningens formue, der hæfter for indgåede økonomiske forpligtelser.

Foreningen forpligtes økonomisk ved underskrift fra mindst to repræsentanter fra formandsskabet.

 

§ 10 KONTINGENT

Kontingentåret er 1/7- til 30/6. Kontingentet er baseret på foregående års årselever.

På generalforsamlingen fastsættes kontingent for det følgende kontingentår. Kontingentet indbetales til foreningen halvårligt, henholdsvis senest 31. januar og 31. juli. Kontingentet er forudbetalt.

Kontingentet beregnes med udgangspunkt i hvert enkelt medlems andel/antal af afsluttet årselever pr. 31. december det foregående år, og udgør kr. 150,00 pr. årselev. pr. halvår.

Nye medlemmer er fritaget for kontingent frem til næste halvårlige betaling.

 

§11 REGNSKAB

Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af en registreret revisor.

Regnskabet godkendes af Bestyrelsen og det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 12 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen.

Ændringerne er vedtaget, hvis 2/3 af foreningens stemmeberettige fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter afholdelsen af den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

 

§ 13 FORENINGENS OPLØSNING

Beslutning om foreningens opløsning træffes på samme måde som vedtægtsændring.  Hvis foreningen vil fusionere med en anden eller flere andre foreninger, vil dette kræve vedtægtsændringer. Disse skal behandles og efterfølgende vedtages på en generalforsamling.

Opløses foreningen, tilfalder formuen foreningens medlemmer. Formuen fordeles forholdsmæssigt efter det samlede beløb, som hvert medlem har indbetalt til foreningen de seneste 5 år. Et medlems udmeldelse af foreningen giver ingen ret til del af formuen. I tilfælde af gæld følges dansk rets almindelige regler.

Vedtaget på stiftende generalforsamlingen,

sted,                   dato og årstal.